Bendrosios www.padangutestas.lt naudojimo sąlygos

§ 1. Paslaugų teikėjas ir kontaktinė informacija

www.padangutestas.lt paslaugos teikėjas yra:

Delticom AG
Brühlstraße 11
30169 Hanoveris

Mus pasieksite:

telefonu: +49 (0) 511 87 98 92 80 (P.–Pn. 7–22 val.)
telefaksu: +49 (0) 511 87 98 90 71
el. paštu: info@delti.com
internete: www.delti.com

Informacija apie įmonę:

Stebėtojų tarybos pirmininkas: Rainer Binder
Valdyba: Susann Dörsel-Müller, Philip von Grolman, Thomas Loock, Andreas Prüfer 
Bendrovės registracijos vieta: Hanoveris
Teismas, vedantis registrą AG Hanoverio HRB 58026
PVM mokėtojo kodas: DE 812759861

§ 2 Galiojimas

(1) www.padangutestas.lt orientuojasi į vartotojus, kurie internete patys norėtų gauti informacijos apie padangas ir ją pateikti kitiems. Puslapio naudotojai nemokamai gauna atsiliepimus apie transporto priemonių ir motociklų padangas ir jų vertinimus.

(2) Šios aktualios redakcijos bendrosios naudojimo sąlygos galioja www.padangutestas.lt naudojimosi momentu (neregistruotiems naudotojams) ir registracijos momentu (registruotiems naudotojams).

(3) Naudodamasis www.padangutestas.lt arba puslapyje siūlomomis paslaugomis, naudotojas išreiškia visišką sutikimą naudoti šį puslapį ir laikytis galiojančių naudojimo sąlygų.

§ 3 Nuosavas turinys

„Delticom AG“ pagal bendrai galiojančią tvarką atsako už nuosavą turinį, pasiekiamą www.padangutestas.lt. Pagal šių naudojimo sąlygų § 10 galioja atsakomybės ribojimas.

§ 4 Trečiųjų asmenų turinys

(1)  „Delticom AG“ naudotojams suteikia galimybę puslapyje www.padangutestas.lt skelbti tam tikrą, kitiems naudotojams prieinamą turinį. Tai visiškai nemokama, o išimtiniais atvejais reikalingas atskiras susitarimas. Šiam turiniui (toliau vadinamam „Naudotojo turinys“) priskiriama:

- padangų įvertinimai;

- atsiliepimai;

- nuotraukos;

- vaizdo įrašai.

(2) Naudotojo turinio skelbimas neskundžiamas ir jo negalima išgauti ar reikalauti kitokia forma. Teisės skelbti naudotojo turinį nėra.

(3) Naudotojo turinio skelbimas www.padangutestas.lt nėra teisiškai įpareigojantis patvirtinimas ar teiginys, vertinimas ar rekomendacija naudotis „Delticom AG“ paslaugomis, jis išreiškia tik naudotojo nuomonę. „Delticom AG“ nesisavina naudotojo turinio ir netikrina, ar šis turinys teisingumas, aktualus ir (arba) tikslus.

(4) „Delticom AG“ neįsipareigoja ir negali išsamiai tikrinti bei stebėti naudotojo turinio teisėtumo. Jei „Delticom AG“ bus pranešta apie įstatymo pažeidimą ir (arba) teisių pažeidimą, ji darys viską, kad šį pažeidimą pašalintų. Tolesnis reguliavimas pateiktas § 5.

§ 5 Autorių teisės ir teisių perleidimas

(1) www.padangutestas.lt skelbiamas turinys / duomenys (pvz.,produktai, prekiniai ženklai, logotipai, įmonės žymos ir kt. informacija, ataskaitos, nuotraukos, vaizdo įrašai) yra, jei reikia, saugomi autorių teisių.

Naudotojas „Delticom AG“ neatlygintinai suteikia teisę išsaugoti, platinti visą jo pateiktą naudotojo turinį bei naudotis kitomis žinomomis naudojimo ir platinimo teisėmis bei jį skelbti bet kurioje www.padangutestas.lt puslapio vietoje arba kitose komunikacijos priemonėse, o ypač jį padaryti viešai prieinamą ir perduoti kitais būdais. Jis suteikia „Delticom AG“ teisę perleisti naudotojo turinio licenciją susijusioms įmonėms.

(2) Teisių suteikimas naudotojo turiniui iš esmės galioja neribotą laiką. Teisių suteikimą naudotojas gali bet kada atšaukti, turinį ištrindamas.

(3) Naudotojas užtikrina, kad jis yra neribotai įgaliotas „Delticom AG“ suteikti teises toliau nurodyta apimtimi.

(4) Jei įtariate, kad www.padangutestas.lt yra pažeistos autorių teisės, nedelsdami apie tai praneškite info@delti.com, kad „Delticom AG“ tai patikrintų ir jei reikia, imtųsi atitinkamų priemonių, kad pažeidimas būtų pašalintas. „Delticom AG“ pasilieka teisę, blokuoti ir (arba) visam laikui pašalinti naudotojo turinį / naudotojo profilį.

Be to „Delticom AG“ suteikiama teisė:

- turinį naudoti internetinės reklamos tikslais, kai pateikiami jos ir su ja susijusių įmonių pasiūlymai,

- teisę naudotis perleisti tretiesiems asmenims, jei to reikalauja ir kiek to reikalauja trečiųjų šalių internetinės platformos turinio naudojimas.

§ 6 Naudotojo turinio nustatymas

(1) Vienodas sąlygas skelbti naudotojo turinį turi tiek registruoti, tiek ir neregistruoti naudotojai.

(2) Naudotojas įsipareigoja neskelbti turinio, kuris:

- pažeidžia trečiųjų asmenų teises, pvz., autorių, atpažinimo, patento, prekinio ženklo arba gamintojo autorines teises, asmenines, duomenų apsaugos arba nuosavybės teises;

- kuris yra: įžeidžiantis, grasinančio, prievartinio, šmeižiančio pobūdžio, propaguojantis smurtą,

- pornografinis, darantis blogą įtaką jaunimui, rasistinis, kurstantis nesantaiką arba kitaip baudžiamas / prieštaraujantis įstatymui,

- melagingas.

(3) Norėdami talpinti naudotojo turinį, turite būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

(4) Naudotojui naudojantis www.padangutestas.lt neleidžiama platinti reklamos kitiems naudotojams ir trečiosioms šalims. Tai taikoma ir atitinkamų nuorodų talpinimui. Šiuo atžvilgiu teigiamas produktų pristatymas netraktuojamas kaip reklama, jei tai atitinka § 6 5 punkto sąlygas.

(5) Naudotojo padangų vertinimai (įskaitant nuomonę naudotojo profiliuose, komentaruose prie nuotraukų, nuotraukose, vaizdo įrašuose) turi atitikti toliau išvardintas sąlygas. Naudotojas privalo:

- užtikrinti, kad jo vertinimas bus priskirtas tinkamoms padangoms;

- kad jis vertinimą pateiks tik tuomet, kai vertinamas padangas išbandys pats; 

- pateikti teisingą informaciją apie padangas, jų naudojimą ir važiavimo savybes arba kitus duomenis / įvykius; 

- neskelbti turinio, už kurį buvo sumokėta arba gauta piniginių nuolaidų;

- neskelbti vertinimo arba netalpinti nuotraukos, jei jis yra vertinamų padangų gamintojo darbuotojas, savininkas arba operatorius, ar yra įtrauktas į užsakymo vykdymą; tas pats galioja ir įmonių, ekonomiškai susijusių su vertinamų padangų gamintoju, darbuotojams bei jų įgaliotiems asmenims;

- neskelbti vertinančių teiginių, kuriuose pateikiami melagingi faktai apie gamintoją ar „Delticom AG“ arba tuo siekiama kitų tikslų, nei pateikti dalykišką ir neutralų padangų vertinimą,

- neskelbti nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose galima atpažinti žmones arba kuriems neturi autorių teisių.

§ 7 Duomenų apsauga

(1)  Asmens duomenys, kuriuos naudotojas pateikia www.padangutestas.lt, tvarkomi laikantis galiojančių duomenų apsaugos nuostatų bei mūsų galiojančios duomenų apsaugos deklaracijos. Ją galite rasti čia.

(2) Draudžiama nuskaityti, saugoti ir perduoti kitų naudotojų duomenis kitais tikslais nei numatytais naudojantis pasiūlymu. Naudotojas privalo konfidencialiai elgtis su jam žinomais arba sužinotais asmens duomenimis, jei jų nepaviešino pats įgaliotas asmuo.

§ 8 Atleidimas nuo atsakomybės

Naudotojas įsipareigoja „Delticom AG“ nereikšti jokių trečiųjų šalių pretenzijų, įskaitant proporcingai arba teisėtai gynybos teisme nustatytas išlaidas, atsiradusias dėl nusikalstamo naudotojo teisių pažeidimo arba garantijos. Naudotojas privalo padėti „Delticom AG“ apsisaugoti nuo tokių pretenzijų, ypač pateikiant visą gynybai reikalingą informaciją.

§ 9 Registracija

(1) Naudotojo sąskaitos sukūrimas (registracija) visiems vartotojams bet kuriuo metu yra nemokamas.

(2) Norėdamas užsiregistruoti www.padangutestas.lt naudotojas privalo būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus. 

(3) Kiekvienas naudotojas registracijos metu įsipareigoja pateikti teisingus ir pilnus duomenis ir nepažeisti trečiųjų šalių teisių. Trečiųjų šalių teisių pažeidimas yra tuomet, kai be jų sutikimo buvo naudojama asmeninė informacija arba kiti trečiosios šalies duomenys, pvz., vardas, pavardė arba el. pašto adresas. Draudžiama registruotis daugiau nei vieną kartą. Registruoti naudotojai gali bet kuriuo metu keisti arba atnaujinti savo registracijos duomenis.

(4) Registruoti naudotojai yra atsakingi už konfidencialų jiems suteiktos arba jų pasirinktos prieigos informacijos tvarkymą (ypač tai taikoma slaptažodžiui). Kiekvienas registruotas naudotojas įsipareigoja „Delticom AG“ nedelsiant pranešti apie tai, jei jo prieigos informacija buvo prarasta arba prie jos priėjo teisės naudotis neturintys asmenys. „Delticom AG“ suteikiama teisė blokuoti prieigą prie naudotojo sąskaitos www.padangutestas.lt, jei įtariama, kad slaptažodį naudoja neįgalioti tretieji asmenys; naudotojas yra apie tai informuojamas.

(5) Jei pažeidžiamos šios naudojimo sąlygos, „Delticom AG“ gali ištrinti naudotojo patalpintą ir jam priskirtą turinį bei informaciją. Be to, „Delticom AG“ gali laikinai ar visam laikui uždrausti prieigą.

(6) Jei buvo pažeistos šios naudojimo sąlygos įvykdant baudžiamąjį nusižengimą, naudotojas atsako pagal įstatymą „Delticom AG“ už visus dėl to atsiradusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, o taip pat ir už turtinius nuostolius. Paliekama teisė reikšti visas kitas pretenzijas.

(7) Naudotojo sąskaita nesilaikant termino gali būti bet kuriuo metu ištrinta arba panaikinta „Delticom AG“ parašius elektroninį laišką.

(8) „Delticom AG“ pasilieka teisę nenurodydama priežasčių nutraukti registraciją apie tai įspėjusi prieš dvi savaites. Lieka galioti atšaukimo teisė dėl svarbios priežasties nesilaikant nurodyto termino. Svarbia priežastimi ypatingai gali būti šiose naudojimo sąlygose pateiktų prievolių pažeidimas.

(9) Atšaukus sutartį arba jai baigus galioti, „Delticom AG“ pasilieka teisę blokuoti arba ištrinti naudotojo patalpintą turinį. Prievolės naudoti arba blokuoti nėra.

§ 10 „Delticom AG“ garantija / atsakomybė

(1) „Delticom AG“ negarantuoja, kad www.padangutestas.lt talpinama informacija yra tiksli, aktuali, teisėta arba atitinka kitus kokybės reikalavimus. „Delticom AG“ šią informaciją pateikia naudotojams vien orientaciniais tikslais. „Delticom AG“ negarantuoja, kad naudotojui iš tiesų priklauso talpinamo turinio autoriaus teisės.

(2) Be to, „Delticom AG“ negarantuoja, kad www.padangutestas.lt pateikiamas turinys neturi virusų arba kitų savybių, kurios gali turėti neigiamą arba naikinantį poveikį. Naudotojas pats atsako už tai, kad šia prasme jo duomenų apdorojimo įrenginiai būtų tinkamai apsaugoti.

(3) „Delticom AG“ esant pretenzijoms, kylančioms dėl sutarties arba iš jos nekylančioms, atsako tik už nuostolius, atsiradusius dėl tyčinio ar grubiai aplaidaus elgesio bei už nuostolius, atsiradusius dėl nesunkių šių prievolių pažeidimų, kurie netrukdo laikytis sutarties su konkrečiu naudotoju ir kurias vykdant sutarties partneris gali toliau pasitikėti (pagrindinės prievolės). Kraštutiniu atveju atsakomybė apribojama iki sudarant sutartį nustatytų sutarties tipinių nuostolių. Išvardinti atsakomybės apribojimai galioja ne tik gyvybės, kūno ir sveikatos sužeidimo atveju, kurie taikytini atsakomybės už gaminį įstatyme, bet ir perimant tiesioginę garantiją.

§ 11 Interneto svetainės pateikimas

 (1) „Delticom AG“ neatsako už nepertraukiamą arba visuomet pasiekiamą www.padangutestas.lt ir šiuo atveju negarantuoja ir neatsako ypač už dėl techninių kliūčių atsiradusią delsą, ryšio nutrūkimą ar gedimus.

(2) „Delticom AG“ pasilieka teisę, iš anksto neinformuoti apie patalpintos informacijos pakeitimus, papildymus arba jos ištrynimą bei visišką ar dalinį www.padangutestas.lt blokavimą, keitimą, papildymą, trynimą arba laikiną ar galutinį skelbimą.

(3) Draudžiama bandyti trikdyti tinkamą www.padangutestas.lt veikimo būdą, pvz., bandant apeiti saugumo funkcijas, atlikti pakeitimus kompiuterių sistemose, serveriuose, maršrutizatoriuose ar kituose, prie interneto prijungtuose prietaisuose, sukurti neleistiną prieigą arba panašiu būdu trikdyti sistemų / prietaisų veikimą.

(4) „Delticom“ neatsako už duomenų praradimą

§ 12. Taikoma teisė, teismo vieta ir kita

(1) „Delticom“ paaiškinimus naudotojui gali pateikti el. paštu, faksu arba laišku, jei nenustatyta kitaip Bendrosiose komercinėse sąlygose. Be to, „Delticom“ paaiškinimus naudotojui gali pateikti į registruoto naudotojo asmeninę www.padangutestas.lt pašto dėžutę.

(2) Teismo vieta yra „Delticom AG“ registracijos vieta, Hanoveryje.

(3) Galioja Vokietijos teisė išskyrus tarptautinę civilinę teisę ir JT komercinę teisę.

§ 13 Sutarties išlygos

Jei šio susitarimo nuostata nustotų visai arba iš dalies galioti arba vėliau nustotų savo teisinės galios, visos kitos nuostatos lieka galioti kaip numatyta. Vietoj negaliojančios nuostatos galioja teisinės nuostatos.