Duomenų apsaugos deklaracija

 I. Bendrosios nuostatos

 1. Informacija apie asmens duomenų rinkimą

Toliau informuojame apie asmens duomenų rinkimą, kai naudojatės mūsų interneto puslapiu. Asmens duomenys – visi duomenys, susiję su jūsų asmeniu, pvz.: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresai, naudotojo elgesys.

Duomenų valdytojas pgl. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 4 str. 7 punktą yra „Delicom AG“, Brühlstr. 11, D-30169 Hanoveris, Vokietija, telefonas: 49(0)511-87989280, el. paštas:padangutestas@delti.com, interneto puslapis: www.padangutestas.com (toliau „Duomenų valdytojas“, taip pat žr. Kontaktai). Mūsų duomenų apsaugos priežiūros pareigūną galite pasiekti el. pašto adresu: datenschutz@delti.com arba mūsų pašto adresu su prierašu „Duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas“.

Naudotis mūsų interneto puslapio funkcijomis galima ir netvarkant asmens duomenų. Apie mums techninėmis priemonėmis perduodamus jūsų (asmens) duomenis skaitykite toliau pateiktuose paaiškinimuose. Jei norėdami vykdyti kai kurias mūsų pasiūlymo funkcijas turime kreiptis į įgaliotus paslaugų teikėjus arba norėtume jūsų duomenis naudoti reklamos tikslais, apie tokius procesus išsamiai jus informuotume, kaip aprašyta toliau. Po to išvardinti ir nustatyti saugojimo trukmės kriterijai.

 2. Tvarkymo tikslai ir jo teisiniai pagrindai

Jei toliau neaprašyta arba nekonkretizuota kitaip, mūsų duomenų tvarkymo veiksmų tikslas yra vykdyti savo komercinius tikslus.

Duomenų tvarkymui taikome įvairius teisinius pagrindus.

 • Jei duodate mums sutikimą dėl konkrečių asmens duomenų tvarkymo procesų, teisinis pagrindas yra BDAR 6 str.  I dalies a punktas (toliau vadinamas „Sutikimu“).
 • Jei tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant sudaryti sutartį arba ją įvykdyti, kai viena jos šalių (galbūt) yra duomenų subjektas, pvz., jei jūs registruojatės šiai paslaugai (vertinimų platformoje) ir tvarkyti duomenis reikia dėl paslaugos teikimo, teisinis pagrindas yra BDAR 6 str.  I dalies b punktas (toliau vadinamas „Sutarties vykdymu“).
 • Jei tvarkyti asmens duomenis reikia, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė, pvz., vykdant mokesčių saugojimo prievolę, teisinis pagrindas yra BDAR  6 str. I dalies c punktas.
 • Jei tvarkyti asmens duomenis reikia siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus, pvz., jei susižeidė mūsų sandėlio lankytojas ir jo duomenis reikia perduoti gydytojui ir (arba) ligoninei, teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. I dalies d punktas.
 • Asmens duomenis gali būti leidžiama tvarkyti pagal BDAR  6 str. I dalies f punktą, siekiant teisėtų mūsų įmonės arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą,
  yra už juos viršesni (toliau vadinamas „teisėtu interesu“). Vykdydami savo komercinę veiklą siekiame apsaugoti mūsų darbuotojų darbo vietas bei gerą akcininkų savijautą ir tai suprantame kaip mūsų pagrindinį teisėtą interesą. Tai sutampa ir su Europos įstatymų leidėjo aiškiai aprašytais teisėtais įmonių interesais. Teisėtas interesas galėtų būti, kai nurodytas asmuo ir įmonė yra duomenų valdytojo klientas (BDAR 47 konstatuojamosios dalies 2 sakinys) arba asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Jei registruotiems naudotojams be jų sutikimo išsiunčiame reklaminį elektroninį laišką, elektroninio pašto adresu, kurį jie pateikė registracijos metu, reklamuodami savo panašius produktus ir rinkdami duomenis esame nurodę šią naudojimo galimybę ir teisę, kad duomenų naudojimas gali būti bet kuriuo metu atšauktas, dėl to neatsirandant kitų siuntimo išlaidų, išskyrus pagrindinius tarifus, remiamės UWG (Įstatymas dėl nesąžiningos konkurencijos) § 7 3 str.

3. Jūsų teisės

Mūsų atžvilgiu dėl savo asmens duomenų turite tokias teises:

 • teisė į informaciją,
 • teisė į taisymą arba ištrynimą,
 • teisė apriboti tvarkymą,
 • teisė prieštarauti dėl tvarkymo,
 • teisė į duomenų perkeliamumą.

Be to, jūs turite teisę skųstis už duomenų apsaugą atsakingai institucijai kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis. Jūsų teisės nustatytos BDAR  3 skyriuje. Už duomenų apsaugą atsakinga institucija yra Nydersachseno žemės už duomenų apsaugą atsakinga įstaiga, Prinzenstr. 5, 30159 Hanoveris, https://www.lfd.niedersachsen.de.

 4. Prieštaravimas tvarkyti duomenis arba atšaukimas

Jei sutikote, kad jūsų duomenys gali būti tvarkomi, bet kada šį sutikimą galite atšaukti. Toks atšaukimas, jį mums pateikus, įtakoja jūsų asmens duomenų tvarkymo prieinamumą.

Jei jūsų asmens duomenų tvarkymas remiasi interesų derinimu, galite pateikti prieštaravimą dėl jų tvarkymo. Tai galioja ir tokiu atveju, kai tvarkymas visiškai nereikalingas sutarties sudarytos su jumis vykdymui, kas toliau pateikiama tolimesniame funkcijų aprašyme. Gavę tokį prieštaravimo nurodymą, mes prašome nurodyti priežastis, kodėl negalime toliau tvarkyti jūsų asmens duomenų. Gavę jūsų pagrįstą prieštaravimą, patikriname esamą padėtį ir nustatome arba pritaikome duomenų tvarkymą, arba nurodome būtinas apsaugines priežastis, kuriomis remiantis galime tęsti tvarkymą.

Be abejo, visuomet galite prieštarauti dėl savo asmens duomenų tvarkymo reklamos ir duomenų analizės tikslais. Daugiau informacijos apie reklamos atšaukimą galite gauti kreipdamiesi 1 punkte nurodytais kontaktais.

 5. Jūsų asmens duomenų gavėjai ir jų kategorijos

Informacija apie mūsų klientus mums yra svarbi ir padeda gerinti mūsų pasiūlymą. Gauta informacija su trečiaisiais asmenims dalinamės išskirtinai toliau aprašyta apimtimi:

susijusios įmonės: „Delticom“ asmeniniais duomenimis (ir vartotojo duomenimis) dalijasi su susijusiomis ir jų dukterinėmis bendrovėmis sutarties vykdymo tikslais.
Šios įmonės arba atitinka šią duomenų apsaugos deklaraciją, arba laikosi direktyvų, kurios mažiausiai tokia pačia apimtimi užtikrina apsaugą, kokia numatyta šioje duomenų apsaugos deklaracijoje.

Paslaugų teikėjai: įpareigojame kitas įmones ir fizinius asmenis atlikti mūsų užduotis. Pavyzdžiui, siuntinio pristatymas, laiškų arba elektroninių laiškų siuntimas, mokėjimų vykdymas (kreditinė kortelė, debetas ir pirkimas sąskaita), mūsų klientų sąrašų priežiūra, duomenų bazių analizė, reklamos priemonės bei klientų aptarnavimas. Šie paslaugų teikėjai turi priėjimą prie Jūsų asmeninės informacijos, kurios jiems reikia įvykdyti užsakymą. Tačiau jiems draudžiama ją naudoti kitais tikslais. Be to, jie yra įpareigoti informaciją tvarkyti pagal šį duomenų apsaugos reglamentą bei galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.

Paslaugų teikėjai už ES / EEB ribų: gali būti, kad mūsų subrangovai naudojasi paslaugų teikėjų, esančių trečiosiose šalyse, paslaugomis. Pagal BDAR  28 str. 4 punktą įpareigojame visus paslaugų teikėjus laikytis tinkamų ir teisingų garantijų kaip tai numatyta BDAR 44 str. ir tolesniuose straipsniuose (perdavimas trečiosiose valstybėse).

Kartais turėsite galimybę dalyvauti apklausoje ir mums pateikti leidimą savo duomenimis dalintis su trečiųjų asmenų marketingo akcijomis. Tik tuo atveju, jei Jūs mums šį pasirinkimą aktyviai patvirtinate, perduodame Jūsų duomenis pasirinktiems bendradarbiavimo partneriams arba persiunčiame pasiūlymus kitų įmonių vardu. Jei taip pasirenkate, ši įmonė negauna nei Jūsų vardo ir pavardės, nei adreso ar kitos asmenį identifikuojančios informacijos. Apklausa ir leidimas perduoti Jūsų duomenis tretiesiems asmenims marketingo tikslais yra atskirti. Tai reiškia, kad Jūs taip pat galite dalyvauti marketingo apklausoje, mums nesuteikdami leidimo dalintis Jūsų duomenimis arba atvirkščiai, jei to pageidaujate. Teisinis pagrindas yra BDAR  6 str.1 dalies a punktas („Sutikimas“).

„Delticom“ ir trečiųjų asmenų apsauga: viešiname kliento sąskaitas ir asmeninius duomenis, kai tą daryti esame įpareigoti įstatymo arba, kai toks dalijimasis yra reikalingas, kad galėtume vykdyti bendrąsias komercines sąlygas ir kitus susitarimus arba, kad galėtume apsaugoti savo ar mūsų klientų ir visų trečiųjų asmenų teises. Į tai įeina keitimasis duomenimis su įmonėmis, kurios specializuojasi, kad būtų užkirstas kelias ir sumažinta piktnaudžiavimo ir sukčiavimo tikimybė su kreditinėmis kortelėmis. Aiškiai deklaruota, kad šiame kontekste duomenys šioms įmonėms neperduodami komerciniam naudojimui, kuris prieštarauja šiam duomenų apsaugos reglamentui.

Savanoriškas dalijimasis duomenimis: sėkmingai pateikę įvertinimą, galimybę savanoriškai dalyvauti marketingo apklausoje, kad galėtume toliau gerinti mūsų Jums teikimas paslauga.
Pavyzdys: naujienlaiškio siuntimas kooperacinėms įmonėms. Teisinis pagrindas yra BDAR  6 str.1 dalies a punktas („Sutikimas“).

 6. Asmens duomenų saugojimo kriterijai

Asmens duomenis tvarkome remdamiesi šioje deklaracijoje pateiktais teisiniais pagrindais ir asmens duomenis saugome. Jei duomenys daugiau nereikalingi dėl sutarties sudarymo arba vykdymo, jie ištrinami laikantis galiojančio saugojimo termino. Taip atsiranda pvz., mokesčių arba komercinės teisės prievolė duomenis saugoti 6 arba 10 metų pagal HGB (Komercinio kodekso) § 257 arba AO (Mokesčių kodekso) § 147.

Asmens duomenys, surinkti ir rodomi sudarant įvertinimą, saugojami tol, kol jį vėl ištrinate, prieštaraujate, kad duomenys būtų naudojami arba mes nustojame teikti paslaugą. Jei įvertinimai yra teisminio ginčo objektas (pvz., skundo, konkurencijos teisės pažeidimai arba intelektinės nuosavybės teisės), jiems taikoma baudžiamoji teisė, šie įrašai bei kiti jūsų duomenys teisminio ginčo metu yra saugomi ir laikantis senaties terminų saugojami dar trejus metus skaičiuojant nuo kitų metų pradžios. Teisinis pagrindas tam yra BDAR 6 str. 1 dalies f punktas („teisėtas interesas“).

Jei atsakome į kitus klausimus, neturėdami sutartinių santykių, šį apsikeitimą informacija saugome trejus metus, atsižvelgdami į galiojančius senaties terminus, jei neprivalome laikytis aukščiau minėtų komercinės ir mokesčių teisės saugojimo terminų. Saugojimas trejus metus vykdomas remiantis mūsų teisėtu interesu galimam teisiniam gynimuisi nuo pareikštų pretenzijų, remiantis mūsų informacija. Teisinis pagrindas tam yra BDAR  6 str. I skyriaus f punktas („teisėtas interesas“).

 7. Naujienlaiškis

Suteikiame galimybę tapti mūsų nemokamo naujienlaiškio gavėjais, pvz., https://www.padangutestas.com/web/pages/newsletter. Naujienlaiškį siunčiame tik tuomet, jei mums pateikėte sutikimą arba tai leidžia įstatymas.

Kad į mūsų naujienlaiškių gavėjus neužsiregistruotų asmenys, naudodami ne jiems priklausantį el. pašto adresą, naudojame taip vadinamą „Double-Opt-In“ metodą. Todėl, užsiregistravę, gausite el. laišką su patvirtinimu. Registracijos procesas yra protokoluojamas, kad galėtume vykdyti teisines įrodymo prievoles.

Jei daugiau nepageidaujate gauti naujienlaiškio, bet kuriuo metu kreipkitės į mus https://www.padangutestas.com/web/pages/newsletter, pvz., Kontaktinė forma dėl pašalinimo arba atsiųskite elektroninį laišką adresu: padangutestas@delti.com. Ateityje visai nesudėtingai naudodami vartotojo paskyros punktą „Mano paskyra“ galėsite atlikti atitinkamus nustatymus.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, jei pateiktas sutikimas, yra BDAR  6 str. 1 dalies 1 sakinio a punktas. Jei sutikimas nepateiktas, teisinis pagrindas yra Įstatymo dėl nesąžiningos konkurencijos § 7 3 str.

 8. Duomenų apsaugos deklaracijos keitimas

Dėl teisinių ir (arba) organizacinių priežasčių ateityje ir taip pat laikinai gali tekti koreguoti arba pritaikyti mūsų duomenų apsaugos deklaraciją. Todėl visuomet prašome vadovautis tik aktualia mūsų duomenų apsaugos deklaracijos versija.

II. Duomenų tvarkymas atskirais naudojimo tikslais

 1. Asmens duomenų rinkimas, kai lankomasi mūsų interneto puslapyje

Kai interneto puslapį naudojate tik tam, kad gautumėte informacijos, tai yra, kai nesiregistruojate arba mums kitaip neperduodate informacijos, renkame tik tuos asmens duomenis, kuriuos mūsų serveriams perduoda jūsų naršyklė. Jei norite peržiūrėti mūsų puslapį, renkame tokius duomenis, kurie mums reikalingi dėl techninių priežasčių, kad galėtume rodyti savo interneto puslapį ir užtikrinti jo stabilumą ir saugumą:

 • IP adresas,
 • užklausos data ir laikas,
 • laiko zonos skirtumas lyginant su Grinvičo laiku (GMT),
 • užklausos turinys (konkretus puslapis),
 • prieigos būsena / HTTP būsenos kodas,
 • tuo metu perduodamas duomenų kiekis
 • interneto puslapis, iš kurio siunčiama užklausa,
 • naršyklė,
 • operacinė sistema ir jos sąsaja,
 • naršyklės programinės įrangos kalba ir versija.

Papildomai be jau minėtų duomenų, kai lankotės mūsų interneto puslapyje, jūsų kompiuteryje išsaugome slapukus. Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, išsaugomi jūsų standžiajame diske priklausomai nuo jūsų naudojamos naršyklės, tam tikroje vietoje (tai sprendžiame mes), į kuriuos siunčiama tam tikra informacija. Slapukai negali paleisti programų arba į kompiuterį užkrėsti virusais. Jie reikalingi tam, kad internetinis pasiūlymas naudotojui iš esmės taptų draugiškesnis ir efektyvesnis. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR  6 str. 1 dalies 1 sakinio f punktas („teisėtas interesas“).

 2. Kreipimasis

Kai kreipiatės į mus elektroniniu laišku arba naudodami kontaktinę formą, jūsų pateiktus duomenis (jūsų el. pašto adresas, jei reikia, jūsų vardas ir pavardė bei telefono numeris) išsaugome, kad galėtume atsakyti į klausimus. Tokiu būdu gautus duomenis ištriname, kai jų jau nebereikia saugoti arba jie riboja tvarkymą, jei yra teisinių saugojimo prievolių.

Jei esate mūsų registruotas naudotojas ir pvz., turite klausimų ar nusiskundimų dėl mūsų paslaugos (vertinimų platforma), teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR  6 str. 1 dalies, 1 sakinio b punktas („Sutarties vykdymas“). Jei nesate mūsų klientas, teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies 1 sakinio f punktas („teisėtas interesas“).

 3. Kitos mūsų interneto puslapio funkcijos ir pasiūlymai

Mūsų interneto puslapyje galite lankytis vien informaciniais tikslais, tačiau čia mes siūlome ir įvairias paslaugas, kurios jus galėtų dominti. Tokiu atveju privalote pateikti išsamesnius asmens duomenis, kuriuos naudojame teikdami paslaugas ir kuriems galioja anksčiau pateikti duomenų tvarkymo principai.

Iš dalies tvarkydami jūsų duomenimis naudojamės išoriniais paslaugų teikėjais. Juos pasirenkame labai atsakingai ir perduodame užsakymą, o jie laikosi mūsų nurodymų.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti trečiosioms šalims, kai kartu su savo partneriais siūlome dalyvauti akcijose, loterijose, sudarydami sutartis arba teikdami panašaus pobūdžio paslaugas. Daugiau informacijos apie tai gausite nurodę savo asmens duomenis arba pasiūlymo aprašyme.

Jei mūsų paslaugų teikėjas arba partneris registruotas ne Europos ekonominėje bendrijoje (EEB), apie šios aplinkybės pasekmes informuojame pasiūlymo aprašyme.

 4. Slapukų naudojimas

Šiame interneto puslapyje naudojami tokių rūšių slapukai, kurių apimtį ir veikimo būdą paaiškinsime toliau:

laikini slapukai ištrinami automatiškai iš karto, kai uždarote naršyklę. Tai pirmiausia galioja sesijos slapukams. Jie išsaugo taip vadinamą sesijos ID, kurio pagalba galima priskirti jūsų naršyklės užklausas bendrame seanse. Tokiu būdu vėl galime atpažinti jūsų kompiuterį, kai sugrįžtate į mūsų interneto puslapį. Sesijos slapukai ištrinami, kai jūs išsiregistruojate arba uždarote naršyklę.

Nuolatiniai slapukai automatiškai ištrinami praėjus numatytai trukmei, kuri kiekvienam slapukui yra skirtinga. Slapukus galite bet kuriuo metu ištrinti savo naršyklės nustatymuose.

Savo naršyklės nustatymą galite nustatyti pagal savo pageidavimus ir pvz., atsisakyti priimti trečiųjų šalių siūlomus arba apskritai visus slapukus. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad tuomet galbūt negalėsite naudotis visomis interneto puslapio funkcijomis.

Be to, slapukus naudojame, kad galėtume identifikuoti jūsų tolesnius apsilankymus, jei pas mus turite sąskaitą arba galėtume spręsti apie marketingo priemonių paveikumą, pvz., kai patenkate pas mus naudodamiesi specialiojo partnerio interneto puslapiu arba per specialų reklaminį skelbimą. Šie slapukai saugomi iki 30 dienų.

Naudojamus įskiepio slapukus sukuria ne jūsų naršyklė, o jūsų „Flash-Plug-in“. Dar naudojame „HTML5 storage objects“, kuriuos patalpiname jūsų galiniame įrenginyje. Šie objektai saugo reikalingus duomenis nepriklausomai nuo jūsų naudojamos naršyklės ir neturi automatinės galiojimo laiko pabaigos. Jei nepageidaujate, kad būtų tvarkomi „Flash-Cookies“, privalote įdiegti atitinkamą „Add-On“ (plėtinį); pvz., „Mozilla Firefox“ prieinamą adresu: https://addons.mozilla.org/de/firefox/ arba „Google Chrome“ prieinamą adresu: https://chrome.google.com/webstore/category/extensions. Galite neleisti naudoti „HTML5 storage objects“ savo naršyklėje nustatydami privatų režimą. Be to, rekomenduojame savo slapukus ir naršyklės žurnalą reguliariai išvalyti rankiniu būdu.

 5. „Padangutestas“ naudotojo paskyros (jūsų vertinimų valdymas)

Jei norite, galite sukurti savo naudotojo paskyrą. Tokiu būdu be kitų funkcijų galite keisti savo vertinimus, prie vertinimo pridėti savo kontaktinius duomenis arba patys juos ištrinti. Be to, galite išsaugoti savo bendravimą su „Delticom“.

Jei norite užregistruoti naudotojo paskyrą, mums reikia jūsų naudotojo vardo, el. pašto adreso, pavardės, jūsų pasirinkto ir mūsų saugumo standartus atitinkančio slaptažodžio, pašto kodo bei šalies, kurioje gyvenate, pavadinimo. Duomenų įvesties formoje yra išankstinis nustatymas, kad paskelbus jūsų vertinimą prie jo asmens duomenys nebus rodomi.

Bus rodomi jūsų pastarojo prisijungimo duomenys, data, diena ir laikas ir saugomi tol, kol ištrinsite vertinimą, pateiksite prieštaravimą dėl duomenų naudojimo arba mes nutrauksime šios paslaugos teikimą.

Sukūrus paskyrą punkte „Mano paskyra“ jūsų duomenys yra neatšaukiamai išsaugomi. Visus kitus duomenis, įskaitant jūsų naudotojo paskyrą, visuomet galite ištrinti vartotojo srityje. Teisinis naudojimo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies 1 sakinio f punktas („teisėtas interesas“).

Be to, galime tvarkyti jūsų pateiktus duomenis, kad galėtume informuoti apie įdomius mūsų pasiūlos produktus arba siųsti jums elektroninius laiškus su techninio pobūdžio informacija.

III. Slapukai / žiniatinklio analizė / naudotoju paremta internetinė reklama

 1. „Google Analytics“ naudojimas

Šiame interneto puslapyje naudojama „Google Inc.“ („Google“) žiniatinklio analizės paslauga „Google Analytics“. „Google Analytics“ naudoja taip vadinamuosius „slapukus“, tekstinius failus, išsaugomus jūsų kompiuteryje ir kurių dėka galima analizuoti kaip naudojate interneto puslapį. Slapuko surinkta informacija apie šio puslapio naudojimą įprastai perduodama į „Google“ serverį JAV ir ten saugoma. Jei šiam puslapiui esate įjungę IP maskavimo programą, jūsų IP adresą „Google“ Europos Sąjungos šalyse arba kitose Europos Ekonominės bendrijos sutarties šalyse vis tiek prieš tai sutrumpins. Tik išskirtiniais atvejais į „Google“ serverį JAV perduodamas visas IP adresas ir ten sutrumpinamas. Šio interneto puslapio operatoriaus prašymu „Google“ šią informaciją naudoja tam, kad vertintų jūsų naudojimąsi šiuo interneto puslapiu, parengtų jūsų veiklos jame ataskaitą ir kad interneto puslapio operatoriui galėtų suteikti kitas su interneto puslapio naudojimu susijusias paslaugas.

„Google Analytics“ jūsų naršyklės pateiktas IP adresas prie kitų „Google“ duomenų neprijungiamas.

Galite neleisti išsaugoti slapukų atlikę atitinkamą nustatymą savo naršyklės programinėje įrangoje; tačiau primename, kad tokiu atveju negalėsite naudotis visomis interneto puslapio funkcijomis. Be to, galite neleisti „Google“ įrašyti slapuko surinktų ir su jūsų interneto puslapio naudojimu susijusių domenų (ir IP adreso) bei neleisti tvarkyti šių duomenų; atsisiųskite ir įdiekite toliau pateiktoje nuorodoje prieinamą naršyklės įskiepį: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Šis interneto puslapis naudoja „Google Analytics“ su plėtiniu „_anonymizeIp()“. Tokiu būdu IP adresai toliau tvarkomi sutrumpinti, dėl to išvengiama asmens atsekamumo. Jei apie jus surinkti duomenys pasirodo esą atsekami, jiems taikoma išimtis ir jie nedelsiant ištrinami.

„Google Analytics“ naudojame tam, galėtume analizuoti savo interneto puslapį ir reguliariai jį tobulinti. Remdamiesi gauta statistika galime tobulinti savo pasiūlymą ir jį padaryti patrauklesnį naudotojui. Išskirtiniais atvejais, kai į JAV perduodami asmens duomenys, „Google“ vadovaujasi „EU-US Privacy Shield“, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Teisinis „Google Analytics“ naudojimo pagrindas yra BDAR 6str. 1 dalies 1 sakinio f punktas.

Informacija apie trečiųjų šalių teikėją: „Google Dublin, Google Ireland Ltd.“, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija, faksas: +353 (1) 436 1001. Naudotojo sąlygos: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, duomenų apsaugos apžvalga: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, duomenų apsaugos deklaracija: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Be to, šiame puslapyje naudojamas „Google Analytics“ lankytojų srautų prietaisų analizei, vykdomai pagal naudotojo ID. Savo naudotojo paskyros punkte „Mano duomenys“, „asmeniniai duomenys“ galite išjungti savo naudojimo analizę skirtinguose prietaisuose

Be to, šiame puslapyje naudojamas „Google Analytics“ lankytojų srautų prietaisų analizei, vykdomai pagal naudotojo ID. Savo naudotojo paskyros punkte „Mano duomenys“, „asmeniniai duomenys“ galite išjungti savo naudojimo analizę skirtinguose prietaisuose.

 2. „Google Tag Manager“

Naudojame „Google Inc.“ („Google“) „GTM“. Taip galime valdyti interneto puslapio paantraštes per sąsają. GTM tam naudoja paantraštes. Slapukai nenaudojami arba asmens duomenys nerenkami, tačiau GTM aktyvina kitas paantraštes, kurios kartais gali rinkti duomenis. GTM šių duomenų nerenka. Jei buvo išjungtas atitinkamas domeno arba slapuko lygmuo, visoms sekimo paantraštėms jis lieka įjungtas, jei jis įdiegtas GTM. Teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f punktas (teisėtas interesas), kad galėtume savo paslaugą pateikti naudotojui draugišku būdu.

Informacija apie trečiųjų šalių teikėją: „Google Dublin, Google Ireland Ltd.“, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija, faksas: +353 (1) 436 1001. 

„Google“ vadovaujasi „EU-US Privacy Shield“, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Teisinis „Google Analytics“ naudojimo pagrindas yra BDAR 6str. 1 dalies 1 sakinio f punktas.

Duomenų apsaugos apžvalga pateikiama: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 3. „Adobe Analytics“ („Omniture“)

Šiame puslapyje naudojame žiniatinklio analizės paslaugą „Adobe Analytics“ („Omniture“), kad galėtume analizuoti mūsų interneto puslapio naudojimą ir reguliariai jį tobulinti. Remdamiesi gauta statistika galime tobulinti savo pasiūlymą ir jį padaryti patrauklesnį naudotojui. Išskirtiniais atvejais, kai į JAV perduodami asmens duomenys, „Adobe“ vadovaujasi „EU-US Privacy Shield“, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Teisinis „Adobe Analytics“ naudojimo pagrindas yra BDAR  6 str. 1 dalies 1 sakinio f punktas. Naudotojo analizė yra mūsų teisėtas interesas, siekiant pagerinti mūsų paslaugą.

Kad galėtų vertinti, jūsų kompiuteryje saugojami slapukai (plačiau apie tai žr. 4 punktą). Tokiu būdu surinkta informacija saugoma serveriuose, taip pat esančiuose JAV. Jei neleidžiate išsaugoti slapukų, primename, kad šiame interneto puslapyje negalėsite naudotis visomis jo funkcijomis. Neleisti išsaugoti slapukų galite atlikę nustatymus savo naršyklėje arba paspaudę mygtuką „Išsiregistruoti“ nuorodoje: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Šiame puslapyje naudojame „Adobe Analytics“ („Omniture“) su nustatymais „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ ir „Obfuscate IP-Removed“, dėl ko jūsų IP adresas sutrumpinamas iki paskutinių 8 skaitmenų ir generiniu IP adresu, taigi tampa neatpažįstamu. Tokiu būdu panaikinamas asmens atsekamumas.

Informacija apie trečiųjų šalių teikėją: „Adobe Systems Software Ireland Limited“, Airija, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublinas 24, Airijos Respublika; privacy@adobe.com; nurodymai dėl duomenų apsaugos: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

 4. „Optimizely“

Naudojame „Optimizely, Inc.“, 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA, 94105, JAV, žiniatinklio analizės paslaugą „Optimizely“, kad galėtume gerinti ir tobulinti savo puslapio pasiūlymus. Tuo tikslu mes bandome kai kuriuos puslapius, pvz., kad galėtume geriausiai patalpinti turinį ir renkame statistinius duomenis. Asmens duomenys šiuo atveju nerenkami. Informacija apie jūsų naudotojo elgesį šiame interneto puslapyje perduodama „Optimizely“ JAV ir ten saugoma serveriuose. Teisinis įskiepių naudojimo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies 1 sakinio f punktas („teisėtas interesas“). Naudotojo analizė yra mūsų teisėtas interesas, siekiant pagerinti mūsų paslaugą.

Informacijos apie duomenų apsaugą „Optimizely“ rasite adresu: https://www.optimizely.com/privacy/. „Optimizely“ galioja „EU-US Privacy Shield“: https://www.privacyshield.gov/list. „Optimizely“ galite išjungti, naudodamiesi instrukcija, kurią pasieksite naudodami šią nuorodą: https://www.optimizely.com/opt_out.